BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ
ISSN 2519-4003
e-ISSN 2519-4011

əməkdaşlıq üçün məlumat

Yazı qaydaları:

 1. Məqalələr Times New Roman-la, 1,5 interval və 14 şriftlə yazılmalıdır.
 2. Parametrlər aşağıdakı qaydada olmalıdır:

Aşağı – 2

Yuxarı – 2

Sağ – 3

Sol -1

 1. Abzas 1 sm. olmalıdır.
 2. Başlıq: Öncə məqalənin adı, 1 sətir boşluqdan sonra müəllifi n adı verilir. Məqalənin adı bütün hərfl ər böyük olmaqla qara (bold) ilə verilir. Məqalənin adı ortada, müəllifi n adı sağda qara ilə olmalıdır. Soyadının bütün hərfl əri qara ilə və böyük hərfl ərlə verilməlidir, məsələn:

DİDAKTİK VÜCUDNAMƏLƏR

Elmira MƏMMƏDOVA

 1. Məqalənin yazıldığı dildəki açar sözlər müəllifi n adından sonra aşağıdakı qaydada 10 şriftlə, 1sətir öncədən, 1 sətir sonradan ara verilməklə yazılmalıdır:

Açar sözlər:Türk ədəbiyyatı, vücudnamə, yaşnamə, əlifnamə

 1. Müəllifi n elmi dərəcəsi, işlədiyi yer və e-mail adresi soyadının qarşısına ulduz (*) işarəsi qoyulmaqla səhifə sonunda kursivlə verilir, məsələn,

fi lologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Avrasiya Universiteti mamedovaelmira4@gmail.com

 1. Məqalələr daxili bölgülərlə verilməlidir: Giriş, I, II… və Nəticə. Paraqrafl ar adlandırılmalıdır, məsələn,

Giriş

 1. Türk ədəbiyyatında vücudnamələr
 2. “Öyüdnamə” məsnəvisinin arxitektonikası və məzmun özəllikləri

Nəticə

Bu adlandırmalar qara şriftlə fərqləndirilməli və adlardan öncə 1 sətir ara verilməlidir.

 1. Ədəbiyyat kod sistemi ilə verilməlidir: ya istifadə ardıcıllığı və ya əlifba sırası əsas götürülməlidir. Başqa qaydalar qəbul edilməyəcək.

Mətn içində istinadlar bu qaydada veriləcək: (3, s. 15)

Birinci rəqəm istinad edilən ədəbiyyatın kod nömrəsi olmalıdır. Vergül və nöqtədən sonra ara verilməlidir.

“Qaynaqlar” sözü qara və kursivlə yazılmalı, öncə bir sətir ara verilməli və ortada olmalıdır, məsələn,

Qaynaqlar:

Ədəbiyyat siyahısı əllə deyil, avtomatik olaraq, nömrələnməlidir. Ədəbiyyatın sırası 1 sm. sağadoğru çəkilməli və sol sıra çıxıntısız olmalıdır, məsələn, Kitab adı:

 1. Araslı H. İmadəddin Nəsimi: həyat və yaradıcılığı. Bakı: Azərnəşr, 1972, 200 s.

Məqalə adı:

 1. Əliyarlı S. Milli hərəkatımızın ilkin dönəmləri // Azərbaycan, 1992, №910,s.138-148.

Konfrans materialları üçün:

1.Gender: Demokratiya, Sülh Mədəniyyəti, Təhsil / II Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: Səda, 2005, s.23-25

 1. Xülasələr üç dildə yazılmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis. Öncə müəllifi n adı, növbəti sətirdə məqalənin adı qara şriftlərlə verilməlidir. Müəllifi n adı qara və sağda, məqalənin adı ortada qara və kursivlə yazılmalıdır. Məsələn,

Saadat Shikhiyeva

Nasimi’s hagiographic personality Müəllif adından öncə 1 sətir ara verilməlidir.

 1. Mətndə şeirlərdən istifadə olunmuşsa, şeirlər 1 sətir öncə və bir sətir sonra olmaqla mətndən ayrılmalıdır. Şeirlər kursiv və qara ilə verilməli, 2 sm. sağa doğru çəkilməlidir.

Məsələn,

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,

Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.

MÜHÜM QEYDLƏR:

 • Bu qaydalara uyğun yazılmayan, orfoqrafi k, imla və ya üslub xətaları olan məqalələr qəbul edilməyəcək.
 • Elmi dərəcəsi olmayanların məqalələrini elmi rəhbərlərinin oxuyub imzalaması vacibdir.
 • Bütün məqalələr iki rəy və şöbə çıxarışı ilə kağızda və elektron variantda təqdim edilməlidir.

Правила написания:

 1. Статьи должны быть написаны в TimesNewRoman, с интервалом 1,5 шрифтом14
 2. Параметры должны быть в следующем порядке:

Внизу – 2

Наверху – 2

Справа – 3

Слева – 1

 1. Абзац – 1 см
 2. Название: Вначале печатается название статьи, с интервалом через одну строчку – имя автора. Название статьи целиком пишется заглавными буквами, выделяется жирным шрифтом (bold). Название статьи размещается посредине, имя автора справа жирным шрифтом. Фамилия целиком пишется заглавными буквами жирным шрифтом, например:

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВЮДЖУТНАМЕ

Эльмира МАМЕДОВА

 1. С интервалом в одну строчку до и после имени автора на языке написания статьи представляются ключевые слова шрифтом 10 в нижеследующем порядке:

Ключевые слова: тюркская литература, вюджутнаме, летопись, алифнаме

 1. Научная степень автора, место работы и e-mail адрес пишутся в конце страницы курсивом, со звездочкой (*) перед фамилией, например:

доктор философии по филологии, Бакинский Евразийский Университет mamedovaelmira4@gmail.com

 1. Статья внутри делится на разделы (части): Вступление, I, II… и Заключение.

Параграфы должны быть названы, например,

Вступление

 1. Вюджутнаме в тюркской литературе
 2. Особенности архитектоники месневи «Оюднаме» и содержания Заключение

Эти названия должны быть выделены жирным шрифтом и с интервалом в 1 строчку после названия

 1. Литература должна быть представлена по кодовой системе: за основу берется или порядок использования, или алфавитный порядок. Другие правила не принимаются.

Ссылки внутри статьи даются в следующем порядке: (3, с.15)

Первая цифра обозначает кодовый номер литературы, на которую делается ссылка. После точки с запятой – пробел.

Слово «Источники» должно быть написано курсивом и жирным шрифтом, перед ним и после должен быть пробел в одну строчку, например,

Источники:

Список литературы должен быть пронумерован автоматически. Список литературы располагается со сдвигом 1 см вправо и левый ряд должен быть без отступа, например,

Название книги:

 1. Араслы Г.Имадеддин Насими: жизнь и творчество. Баку: Азернешр, 1972, 200с.

Название статьи:

 1. Алиярлы С. Первые повороты в национальном движении // Азербайджан, 1992, №9-10, с. 138-148.

Для материалов конференции:

 1. Гендер: Демократия, Культура Мира. Образование / материалы II научнопрактической конференции. Баку: Седа, 2005, с.23-25
 2. Резюме должно быть написано на трех языках. Азербайджанском, русском и английском. Вначале имя автора, на следующей строчке название статьи жирным шрифтом. Имя автора пишется справа, жирным шрифтом и курсивом. Например,

Saadat Shikhiyeva Nasimi’s hagiographic personality

Перед именем автора пробел 1 строчка.

 1. В случае использования в статье стихов, они должны до и после выделяться интервалом в 1 строчку. Стихи должны быть напечатаны курсивом и жирным шрифтом, со сдвигом вправо на 2 см. например,

 

Məndə sığarikicahan, mənbucahanə sığmazam,

Gövhərilaməkanmənəm, kövnü məkanə sığmazam.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ:

 • Статьи, написанные не в соответствии с этими требованиями, имеющие орфографические и стилистические погрешности, приняты не будут.
 • Статьи, написанные авторами без научной степени, должны быть прочитаны и подписаны научным руководителем.
 • Ко всем статьям должны быть представлены два отзыва и выписка отдела в напечатанном и электронном вариантах.

Rules of writing:

 1. The text must appear in Times New Roman, 1.5 spaced, size 14.
 2. Settings should be as following: Down – 2

Up – 2

Right – 3

Left – 1

3 . Paragraph should be 1 cm.

 1. Title

Title must be written fi rst, after 1 line space author’s name. It may appear in bold and all letters uppercase. It must be in the middle, the author’s name in bold in the right.

All the letters of the last name must be given capitalized and bold, for example:

DIDACTIC VUJUDNAMES

Elmira MAMMEDOVA

 1. The keywords written as the same language with the article must follow author’s name: size 10, space 1 line before and 1 line after.

Keywords: Turkish literature, vujudname, age, elifname

 1. The author’s academic degree,place of work and e-mail address may appear at the end of the page in italic with an asterisk sign (*) in front of the surname, for example,

PhD, Baku Eurasian University

mamedovaelmira4@gmail.com

 1. Articles must be given with internal divisions:Introduction, I, II… and Sum-

mary. Paragraphs must be given names, for example,

 Introduction

 1. Vujudnames in Turkish literature
 2. The architectonics and content aspects of “Oyudname” masnavi

Summary

Those nomenclatures must be differentiated by using bold shrift and before the names must appear a line space.

 1. The literature must contain code system:it should be based on either the usage of sequelize or alphabetical order. The other rules will not be accepted.

In-text citations should be as following: (3, p. 15)

The fi rst number should be the code number of the referred literature.It is important to put an interval after the comma and dot.

“Sources” must be written in bold, italic fonts in the middle, there must be an interval before it, for example,

 

Sources:

The reference list must be numbered automatically, not by hand. It has to be moved 1 cm to the right and left line should not be protrusion, for example,The name of the book:

 1. Araslı H. İmadeddin Nesimi: life and creativity. Bakı: Azerneshr, 1972, 200 p. The name of the article:
 2. 1. Aliyarlı S. The initial periods of our national movement // Azerbaijan, 1992, №9-10, p.138-148.

 For conference materials:

 1. Gender: Democracy, Culture of Peace, Education / II Republican scientifi c-practical conference. Baku: Sada, 2005, p. 23-25
 2. Resumes must be written in three languages: Azerbaijani, Russian and English. First, the author’s name, and in the next line title of the article may appear bold. The author’s name should be written in the right, in bold, the title of the article in the middle, in bold and italic. For example,

Saadat Shikhiyeva

Nasimi’s hagiographic personality

One line interval before the author’s name.

 1. If the text includes poetries, there must be one line interval before and after them.

They may appear in bold and italic, and must be moved 2 cm to the right. For example,

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,

Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.

IMPORTANT NOTES:

 • The articles which don’t match those criterias, with orthographic, writing or stylistic errors, won’t be accepted.
 • The supervisors of the authors without academic degrees have to read and sign the article.
 • All articles should be submittedas paper and electronic version with two references and an extract from the department.