BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ
ISSN 2519-4003
e-ISSN 2519-4011

Əsas səhifə

 “Sivilizasiya” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 06 iyul 2012-ci il (Protokol №10R) tarixli qərarı ilə aşağıda

göstərilən elm sahələri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir:
Tarix, Antropologiya və Siyasi elmlər; Fəlsəfə və Sosiologiya elmləri; Filologiya elmləri;

Sənətşünaslıq sahəsi.